Gerêpa na lê tî ndoto tî lamêre

Nordseevonstrucklahnungshoernaus.jpg

Gerêpa na lê tî ndoto tî lamêre yeke alëngbïngö gbägbära hên ayongôro tî gbätä, ködörö, kägä na hötö.